Danh sách BCH Hiệp hội khoá

Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 
Số:  255  /QĐ-HHDN
« V/v : Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 »
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2017


Kính gửi: - Các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh
- Các Hội, Câu lạc bộ, Ban chuyên môn trực thuộc Hiệp Hội.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (khóa III) ngày 24/6/2017 đã nhất trí thông qua việc phân công nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo Hiệp Hội, nhiệm vụ của các Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành để điều hành hoạt động của Hiệp Hội trong nhiệm kỳ III như sau:

I/ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI KHÓA III:
+ Ban chấp hành:
1- Ông Dương Tuấn Anh, GĐ Viễn thông tỉnh.
2- Ông Nguyễn Mậu Chi, nguyên TGĐ Công ty TNHH Bia Huế (CTHH.KII)
3- Ông Lê Minh Lợi, GĐ Xí nghiệp Thành Lợi.
4- Ông Phạm Văn Được, Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh.
5- Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh.
6- Bà Đặng Thùy Dương, GĐ Cty Volga Việt-Nga.
7- Ông Nguyễn Thanh Hà, GĐ Vietinbank TT Huế.
8- Ông Nguyễn Viết Phú, GĐ Cty CP Trường Phú.
9- Bà Hồ Thị Hoa, GĐ Cty TNHH Mè xữngThiên hương.
10- Bà Nguyễn Thị Quang Hiền,GĐBV Hoàng Viết Thắng.
11- Ông Trương Công Nam, GĐ Cty XD&CN TT Huế.
12- Ông Nguyễn Bá Quang, TGĐ Cty CP Dệt may Huế
13- Ông Đoàn Văn Quang, GĐ Cty Mai Linh Huế.
14- Ông Nguyễn Văn Long, GĐ Cty CP Xe khách TT Huế.
15- Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm HTX Xuân Long.
16- Bà Lê Thị Phương Thảo, GĐ Cty Hoàng Long.
17- Ông Lê Tân, TGĐ Cty TNHH Phú Đạt Gia..
18- Ông Đặng Văn Đường, GĐ CtyTNHHQC Hải Đường.
19- Bà Hoàng Thị Tân Hương, GĐ Cty QCHoàng Tân Hương.
20- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc DN may SH (PCTHội may mặc TTHuế)
21- Ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
22- Ông Nguyễn Lương Bảy, Giám đốc Trung tâm XTTM Sở Công Thương.
23- Ông Trần Văn Mỹ, Tổng giám đốc Công ty Scavi Huế.
24- Bà Đinh Thị Xuân Thanh, TGĐ Công ty TNHH Thanh Trang.
25- Ông Lê Xuân Phương, Giám đốc Công ty du lịch DMZ.
26- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, GĐ Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh.
27- Ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Cty TNHHMTV Cảng Chân Mây
28- Ông Hoàng Ngọc Gia, Giám đốc Công ty Tôn Bảo Khánh,
29- Ông Nguyễn Đình Ân, Giám đốc Công ty TNHH Huế của ta .
30- Ông Trương Phước Thành, GĐ Cty TNHH Thành Ngân (CN.CLB.CEO)
31- Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Cty CP đào tạo & dịch vụ du lịch Huế.
32- Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Công ty Thái Đông Anh
33- Ông Mai Tuấn, PCT Hội doanh nghiệp đại lý Bia Huda TT Huế.
+ Ban Thường vụ:
1- Ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch.
2- Ông Lê Minh Lợi, Phó chủ tịch.
3- Ông Phạm Văn Được, Phó chủ tịch
4- Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó chủ tịch.
5- Bà Đặng Thị Thùy Dương, Phó chủ tịch.
6- Ông Nguyễn Mậu Chi, Ủy viên.
7- Ông Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên.
8- Bà Hồ Thị Hoa, Ủy viên.
9- Bà Nguyễn Thị Quang Hiền, Ủy viên.
10- Ông Trương Phước Thành, Ủy viên.
11- Bà Đinh Thị Xuân Thanh, Ủy viên..
+ Ban Kiểm tra:
Trưởng Ban:
- Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Các Ủy viên:
- Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty CP xe khách Thừa Thiên Huế.
- Bà Lê Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long.

II/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

1. Chủ tịch Hiệp hội: Ông Dương Tuấn Anh
- Là người đứng đầu Hiệp hội, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp, trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội về mọi hoạt động của Hiệp hội.
- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động chung của Hiệp hội và trực tiếp phụ trách về công tác tổ chức, kế hoạch tài chính, công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng, kỷ luật, phát triển Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc; Là chủ tài khoản của Hiệp hội.
- Các nhiệm vụ cụ thể đã ghi đầy đủ trong Quy chế hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ III.
- Kiêm trưởng ban Pháp chế
2. Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội: Ông Đinh Mạnh Thắng
- Thay mặt Chủ tịch điều hành Hiệp hội khi chủ tịch vắng mặt.
- Kiêm Trưởng ban Quan hệ cộng đồng – Đối ngoại.
- Phụ trách mảng xúc tiến Du lịch
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Ban QHCĐ qui định trong Qui chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ III.

3. Phó chủ tịch Hiệp hội: Ông Phạm Văn Được
- Phụ trách Văn phòng Hiệp hội, phụ trách Tổng thư ký Hiệp hội
- Kiêm Trưởng ban đào tạo và phát triển hội viên
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động Ban pháp chế
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của VPHH, Ban ĐT&PTHV và Ban Pháp chế qui định trong Qui chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ III.

4. Phó chủ tịch Hiệp hội: Ông Lê Minh Lợi
- Kiêm Trưởng ban Văn hóa, Xã hội và Xúc tiến thương mại
- Trực tiếp chỉ đạo Hội doanh nghiệp Cụm Công nghiệp Thương mại An hòa
- Chỉ đạo hoạt động Hội may mặc
- Chỉ đạo hoạt động Hội doanh nghiệp Đại lý Bia Huda Thừa Thiên Huế
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Ban VH,XH&XTTM qui định trong Qui chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ III.

5. Phó chủ tịch Hiệp hội: Bà Đặng Thị Thùy Dương
- Kiêm trưởng Ban Kinh tế-Tài chính Hiệp Hội
- Chỉ đạo hoạt động CLB.CEO Huế
- Chỉ đạo hoạt động CLB Nữ doanh nhân Thừa Thiên Huế
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Ban KT-TC qui định trong Qui chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ III.

Các Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra hoạt động các Ban theo sự phân công của Ban Thường trực.


III/ Ủy viên Ban Thường vụ:
Các Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường vụ Hiệp hội, thảo luận quyết định chương trình công tác của Hiệp hội.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách, thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện các vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và đề xuất những chủ trương, giải pháp với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội.
3. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các Ban chuyên môn, các Hội trực thuộc theo sự phân công của Ban Thường vụ (nếu có).
4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
IV/ Ủy viên Ban chấp hành:
- Được phân công tham gia vào ít nhất một Ban chuyên môn cụ thể và được đóng góp trong việc xây dựng và tổ chức các họat động chuyên môn của Ban.
- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động, biểu quyết các công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội. Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, quyết định và sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.
- Được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Hiệp hội và được thảo luận biểu quyết thông qua chương trình công tác của Ban Chấp hành Hiệp hội.
- Được tham gia Hội đồng xét khen thưởng đối với các Hội viên tích cực tham gia công tác Hiệp hội và xét miễn tư cách hội viên đối với những hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều Lệ Hiệp hội hoặc không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ hội viên.
- Tích cực tham gia các chương trình hoạt động của Hiệp hội và thực hiện các nhiệm vụ được phân công (tối thiểu đảm bảo thời lượng tham dự đạt 2/3 các hoạt động của Hiệp hội, kể cả các cuộc họp định kỳ của Ban Chấp hành và các cuộc họp của các Ban chuyên môn); gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ với Hiệp hội như : Đóng hội phí, tài trợ, phát triển hội viên, xây dựng uy tín Hiệp hội.
- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chủ động đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội về chủ trương, chương trình hoạt động có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
- Được tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội; được quyền xin rút khỏi Ban chấp hành Hiệp hội do điều kiện sức khỏe, yêu cầu công tác hoặc lý do khác.
CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HIỆP HỘI
1. BAN QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG – ĐỐI NGOẠI
- Trưởng ban: Ô. Đinh Mạnh Thắng, PCTTT Hiệp Hội kiêm Trưởng ban.
- Phó ban : Ông Lê Tân, TGĐ Cy TNHH Phú đạt Gia
- Các Uỷ viên:
1. Ô. Hoàng Việt Trung, Phó GĐ Sở KHĐT
2. Ô. Huỳnh Văn Toàn, TGĐ Công ty TNHHMTV Cảng Chân Mây
3. Ô. Đoàn Văn Quang, GĐ Công ty TNHHMTV Mai Linh Huế
4. Ô. Nguyễn Đình Ân , GĐ Cty TNHH Huế Của Ta

Nhiệm vụ chính của Ban:
- Xây dựng & phát triển các mối quan hệ với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành.
- Tổ chức các sự kiện, gặp gỡ, các cuộc đối thoại với lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp.
- Tổ chức các hoạt động gặp gỡ giao lưu với tổ chức, doanh nghiệp các tỉnh thành trong nước và hoạt động đối ngoại.
- Hỗ trợ hội viên tham gia các giải thưởng về thương hiệu, sản phẩm, doanh nhân.
- Tổ chức các hoạt động sự kiện của Hiệp hội.
- Các nội dung khác do Ban Thường trực yêu cầu.

2. BAN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN
- Trưởng ban: Ô.Phạm Văn Được , PCT Hiệp Hội kiêm Trưởng ban
- Phó ban: Ô.Trần Quang Hào, GĐ Công ty CP Đào tạo & dịch vụ Du lịch Huế
- Các ủy viên :
1. Ô. Nguyễn Viết Phú, GĐ Công ty CP Trường Phú.
2. Ô. Hoàng Ngọc Gia, GĐ Công ty Tôn Bảo Khánh
3. Ô. Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm HTX Xuân Long
4- B. Hoàng Thị Tân Hương, GĐ Công ty TNHH quảng cáo Hoàng Tân Hương.

Nhiệm vụ chính của Ban:
- Điều hành bộ máy Văn phòng Hiệp hội, giúp việc cho Chủ tịch điều hành một số hoạt động của Hiệp hội theo chỉ đạo.
- Phụ trách các hoạt động tại Văn phòng của Hiệp hội.
- Điều hành Ban Đào tạo và phát triển Hội viên.
- Nghiên cứu, đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp.
- Đề xuất, kiến nghị những kế hoạch phát triển các cơ sở Hiệp hội và hội viên.
- Đề xuất và phụ trách tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về mọi lãnh vực cho Hội viên.
- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Đào tạo và phát triển Hội viên. theo định kỳ họp và khi được Chủ tịch yêu cầu.

3. BAN PHÁP CHẾ
- Trưởng ban: Ô. Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội
- Phó ban: Ô Trương Công Nam , CTHĐQT, Giám đốc Cty XD&CN TTH
- Các Uỷ viên:
1. Ô.Nguyễn Minh Đông , GĐ Công ty Thái Đông Anh
2. Ô.Nguyễn Bá Quang , TGĐ Công ty dệt may Huế
3. Ô.Nguyễn Văn Long , GĐ Công ty CP xe khách Thừa Thiên Huế

Nhiệm vụ chính của Ban:
- Hoạch định các chương trình hành động từng qúy, năm và trình Thường trực HH phê duyệt các vấn đề liên quan đến lãnh vực pháp chế.
- Phối hợp với Văn phòng tập hợp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp trong việc chấp hành Pháp luật, phân tích những ý kiến, kiến nghị, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu cho Chủ tịch trực tiếp hoặc có văn bản gởi đến các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức, thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ Pháp luật.
- Phụ trách tổ chức, thực hiện các chương trình đã được Thường trực HH phê duyệt về lĩnh vực pháp chế.
- Phụ trách Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công.
- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Pháp chế theo định kỳ họp hoặc khi được Chủ tịch yêu cầu.

4. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

- Trưởng ban: Ô. Lê minh Lợi , PCT Hiệp hội kiêm Trưởng ban
- Phó ban: Ô. Lê Xuân Phương , GĐ Công ty Du lịch DMZ
- Các Uỷ viên :
1. Ông Nguyễn Lương Bảy, GĐ TT XTTM, Sở Công thương .
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh, GĐ Doanh nghiệp may SH.
3. Bà Lê Thị Phương Thảo , GĐ Công ty TNHH Hoàng Long
4. Ông Mai Tuấn , PCT Hội DN Đại lý bia Huda Thừa Thiên Huế
5. Bà Hồ Thị Hoa, GĐ Cty TNHH Mè xững Thiên Hương

Nhiệm vụ chính của Ban:
- Hoạch định các chương trình hành động từng qúy, năm trình Thường trực HH phê duyệt các vấn đề thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại, văn hoá - xã hội, thể dục thể thao, sinh hoạt Hội viên… theo định hướng của BCH.
- Tổ chức, thực hiện các chương trình đã được Thường trực phê duyệt về lĩnh vực xúc tiến thương mại và văn hóa xã hội.
- Chỉ đạo, điều hành Ban Văn hoá- Xã hội và Xúc tiến thương mại thực hiện việc thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn với Hội viên trong việc hiếu, hỷ; đại diện Hiệp hội (khi cần) tham dự, chúc mừng hoặc chia buồn đối với các tổ chức và cá nhân liên quan.
- Liên hệ, tổ chức các cuộc giao lưu đối với các Hiệp hội, các tổ chức khác trong và ngoài nước.
- Liên hệ, tìm kiếm nguồn tài trợ để tổ chức các hoạt động TDTT, giao lưu văn hóa, nghệ thuật… Đề xuất kế hoạch tổ chức những hoạt động trên để Thường trực HH phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Phát động, tổ chức các chương trình quyên góp xây dựng “quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; quỹ vì người nghèo; quỹ khuyến học; quỹ phát hiện và nuôi dưỡng tài năng”…
- Báo cáo cho Chủ tịch hoạt động của Ban Văn hoá- Xã hội & Xúc tiến thương mại theo định kỳ họp hoặc khi được Chủ tịch yêu cầu.

 

5. BAN KINH TẾ-TÀI CHÍNH:

- Trưởng ban: Bà Đặng thùy Dương , PCT Hiệp Hội Kiêm Trưởng ban
- Phó ban: Bà Nguyễn Thị Quang Hiền , Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng.
- Các Uỷ viên :
1. Ô Đặng Văn Đường, GĐ Công ty TNHH quảng cáo Hải Đường
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, GĐ Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh.
3. Bà Đinh Thị Xuân Thanh, TGĐ Công ty TNHH Thanh Trang
4. Ô Trần Văn Mỹ , TGĐ Công ty SCAVI Huế
5. Ô Trương Phước Thành, GĐ Công ty TNHH Thành Ngân (CN CLB CEO)

Nhiệm vụ chính của Ban:
- Nghiên cứu, lập kế hoạch phát triển tài chính Hiệp hội theo từng quí và hàng năm trình Thường trực HH phê duyệt và triển khai thực hiện..
- Theo dõi các hoạt động tài chính của Hiệp hội, các cơ sở trực thuộc Hiệp hội.
- Tham gia nghiên cứu góp ý về các chính sách phát triển doanh nghiệp, chính sách tín dụng tại địa phương, hoặc tiếp cận nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, từ các Ngân hàng và các tổ chức phi Chính phủ để tranh thủ đầu tư cho doanh nghiệp hội viên.
- Vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí hoạt động Hiệp hội (ngày Doanh nhân, tổng kết khen thưởng, Đại hội)
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của Hiệp hội từng qúy, năm và từng giai đoạn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng HH.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
                                                          (Đã ký) 
TS.Dương Tuấn Anh

 

 


Tin tức liên quan