Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-SKHCN
            Thừa Thiên Huế, ngày    tháng 5 năm 2018
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp tập huấn về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”
 
Thực hiện chương trình tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 2018 với mục tiêu nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và định hướng trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản trị tài sản trí tuệ với phát triển doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tên lớp lớp tập huấn:“Quản trị tài sản trí tuệ  và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm-dịch vụ cho doanh nghiệp”
2. Mục tiêu:
- Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và định hướng trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản trị tài sản trí tuệ với phát triển doanh nghiệp.
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
3. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế;
4. Đơn vị phối hợp: - Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;
                                 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
5. Địa điểm: Khách sạn Centurry (49 Lê Lợi, thành phố Huế)
6. Thời gian: 01 ngày, thứ tư ngày 16/5/2018.
7. Thành phần tham gia:
- Giảng viên: Mời Tiến sĩ Lê Ngọc Lâm – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và 01 cán bộ thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;
-Đại biểu tham dự lớp:
+ Đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
+ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế,…
+ Lãnh đạo các doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, cấp quản lý các doanh nghiệp…).
- Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lớp tập huấn./.
 
 
Nơi nhận:
- Cục Sở hữu trí tuệ (để phối hợp);
- Hiệp hội Doang nghiệp tỉnh (để phối hơp);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCNg.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Hồ Thắng
 
 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
CHƯƠNG TRÌNH
Tập huấn về “Quản trị tài sản trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm-dịch vụ cho doanh nghiệp”
 
Thừa Thiên Huế, ngày 16/5/2018
 
Thời gian
Nội dung
Người thực hiện
Buổi sáng
 
 
7.30 - 8.00
Đăng ký đại biểu
Ban tổ chức
8.00 - 8.05
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Ban tổ chức
8.05 - 8.15
Phát biểu khai mạc
Ông Hồ Thắng -
Phó Giám đốc Sở KHCN
8.15 - 10.15
Các bài giảng của giảng viên Cục Sở hữu trí tuệ và Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế.
-         Giảng viên Cục Sở hữu trí tuệ
-         Trung tâm kinh doanh VNPT
10.15 - 10.30
Giải lao
Hội trường
10.30 - 11.30
Thảo luận, đề xuất của học viên
Toàn thể
Buổi chiều
 
 
14.00 - 15.00
Các bài giảng của giảng viên Cục Sở hữu trí tuệ
Giảng viên Cục Sở hữu trí tuệ
15.00 - 16.00
Thảo luận
Toàn thể
16.00
Bế mạc
Ông Hồ Thắng -
Phó Giám đốc Sở KHCNTin tức liên quan