Danh sách BCH Hiệp hội khoá

BÁO CÁO DỰ KIẾN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 

Số:       /BC-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 2  năm 2017
 
BÁO CÁO DỰ KIẾN NHÂN SỰ
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022
 
I/ Ban chấp hành khóa II:
 
- Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội lần thứ II bầu gồm 33 ủy viên.
- Ban Thường vụ có 11 ủy viên.
- Thường trực có 5 thành viên gồm Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch (có 1 PCT kiêm Tổng thư ký).
- Trong nhiệm kỳ đã có 3 UV.BCH chuyển công tác hoặc thôi quản lý doanh nghiệp, Ban chấp hành đã bầu bổ sung 3 Ủy viên theo quy định của Điều lệ và bầu thêm một đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tham gia BCH. Số lượng BCH đến cuối nhiệm kỳ II là 34 ủy viên.
- Ban kiểm tra khóa II: 3 ủy viên.
 
II/ Dự kiến Ban chấp hành khóa III:
 
1/ Tiêu chuẩn Ủy viên BCH: Căn cứ mục 5, điều 17 Điều lệ HHDN tỉnh:
 
Ủy viên BCH Hiệp Hội phải là người có tâm huyết với hoạt động của Hiệp Hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ của Hiệp Hội giao.
 
2/ Về số lượng BCH Khóa III : Tại các Hội nghị Ban chấp hành, Hội nghị Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp Hội cuối năm 2016 và trong tháng 2/2017 đã tổ chức lấy ý kiến góp ý về số lượng, cơ cấu BCH khóa III:
- Dự kiến số lượng UV.BCH Hiệp Hội khóa III là 35ủy viên, Ban Thường vụ 11 ủy viên. Trong đó bầu tại Đại Hội 33 ủy viên, 2 ủy viên còn lại sẽ bầu bổ sung vào sau Đại hội để cơ cấu thêm đại diện của các tổ chức Hội nghành nghề, các CLB, các tổ chức trực thuộc sẽ thành lập trong nhiệm kỳ mới theo Đề án phát triển doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2020.
3/ Về cơ cấu BCH Khóa III : Để BCH Hiệp Hội khóa mới có đủ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, năng động sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp Hội, tại các Hội nghị vừa qua đã cơ bản thống nhất:
+ BCH phải có tính kế thừa và cần tăng cường số ủy viên mới, ủy viên trẻ và ủy viên là nữ doanh nhân để có sự đổi mới mạnh mẽ.
+ Dự kiến cơ cấu như sau:
- Số UV.BCH cũ tiếp tục tham gia 60 % .
- Số UV.BCH mới tham gia: 40% (trong đó bao gồm số DN hội viên chưa tham gia BCH khóa II được bầu tại Đại hội III và 2 ủy viên mới sẽ bầu bổ sung sau Đại hội)
- Dự kiến cơ cấu số UV.BCH trẻ (tuổi dưới 40): 20-30%), số UV.BCH là nữ: 20-30%.
- Ban chấp hành khóa mới có dự kiến mời đại diện của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh tham gia (nếu được sự nhất trí  của các Sở) và một số ủy viên đại diện các Hội, Chi hội, các Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp Hội,  đại diện các Hội doanh nghiệp ngành nghề khác trong tỉnh (khi được sự nhất trí của các Hội liên quan).
4- Số lượng Ban Thường vụ khóa III: Dự kiến bầu 11 ủy viêm
5- Số lượng Thường trực khóa III: 5 thành viên (1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch, có 1 PCT kiêm TTK)
          6- Dự kiến Chủ Tịch HH khóa III: Để Nhiệm kỳ mới có sự đổi mới, Chủ tịch khóa III sẽ được bầu người mới, nhưng dự kiến là người trong Thường trực khóa II.

          III/ Ban Kiểm tra Hiệp Hội : Đại hội III sẽ bầu 3 ủy viên theo quy định của Điều lệ Hiệp Hội. Theo ý kiến của BCH và Thường trực Hiệp Hội, các UV Ban kiểm tra nên là người trong BCH Hiệp Hội.
Danh sách dự kiến Ban chấp hành và Ban kiểm tra khóa III sẽ do Ban chấp hành Hiệp Hội quyết định chính thức trong Hội nghị BCH ngày 15 tháng 2 năm 2017.
 
DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỤ THỂ
CỦA BCH VÀ BAN KIỂM TRA KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022
 
Căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn nêu trên, tại Hội nghị Thường trực Hiệp Hội ngày 12/12/2016 đã dự kiến giới thiệu nhân sự BCH Hiệp Hội khóa III và tại Hội nghị BCH lần thứ 20, khóa II, họp ngày 15/2/2017 đã thông qua danh sách cụ thể như sau:
I/ Ban chấp hành khóa III:
  + Các Ủy viên BCH cũ dự kiến giới thiệu tiếp tục tham gia BCH mới khóa III: 18
1-    Ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch Hiệp Hội khóa II.
2-    Ông Dương Tuấn Anh, GĐ Viễn thông tỉnh, PCT Thường trực HH khóa II.
3-    Ông Phạm Văn Được, Phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp Hội khóa II.
4-    Ông Lê Minh Lợi, GĐ Xí nghiệp Thành Lợi, Phó chủ tịch Hiệp Hội khóa II.
5-    Bà Đặng Thùy Dương, GĐ Cty Volga Việt-Nga, Phó chủ tịch HH khóa II.
6-    Ông Nguyễn Thanh Hà, GĐ Vietinbank TT Huế, UVTV Hiệp Hội  khóa II.
7-    Ông Nguyễn Viết Phú, GĐ Cty CP Trường Phú, UVTV Hiệp Hội  khóa II.
8-    Bà Hoàng Thị Tân Hương, GĐ Cty QCHoàng Tân Hương,UVTV HH khóa II
9- Bà Hồ Thị Hoa, GĐ Cty TNHH Mè xữngThiên hương, UV.BCH HH khóa II.
10-Bà Nguyễn Thị Quang Hiền,GĐBV Hoàng Viết Thắng,UV.BCH HH khóa II.
          11-Ông Đoàn Văn Quang, GĐ Cty Mai Linh Huế, UV.BCH Hiệp Hội khóa II.
          12-Ông Nguyễn Văn Long, GĐ Cty CP Xe khách TT Huế UV.BCH HH khóa II
          13-Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm HTX Xuân Long, UV.BCH HH khóa II.
          14-Bà Lê Thị Phương Thảo, GĐ Cty Hoàng Long UV.BCH Hiệp Hội khóa II.
          15-Ông Lê Tân, TGĐ Cty TNHH Phú Đạt Gia, UV.BCH Hiệp Hội khóa II.
          16-Ông Trương Công Nam, GĐ Cty XD&CN TT Huế, UV.BCH HH khóa II.
          17-Ông Nguyễn Bá Quang, TGĐ Cty CP Dệt may Huế, UV.BCH HH khóa II.
18- Ông Đặng văn Đường, GĐ CtyTNHHQuảng cáo Hải Đường. UV.BCHkII
+ Các Ủy viên mới dự kiến giới thiệu tham gia BCH khóa III: 15
1-    Bà Đinh Thị Xuân Thanh, TGĐ Công ty TNHH Thanh Trang (Midtown)
2-    Ông Lê Xuân Phương, Giám đốc Công ty du lịch DMZ.
3- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, GĐ Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh.
4-    Ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Cty TNHHMTV Cảng Chân Mây.
5-    Ông Hoàng Ngọc Gia, Giám đốc Công ty Tôn Bảo Khánh,
6-    Ông  Nguyễn Đình Ân, Giám đốc Công ty TNHH Huế của ta .
7-    Ông Trương Phước Thành, GĐ Cty TNHH Thành Ngân (CN.CLB.CEO Huế)
8-    Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Cty CP đào tạo & dịch vụ du lịch Huế.
9-    Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Công ty Thái Đông Anh
10-Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc DN may SH (Đại diện Hội may mặc TTHuế)
11- Ông Mai Tuấn (Đại diện lãnh đạo Hội doanh nghiệp đại lý Bia Huda TT Huế
12- Ông Đinh Mạnh Thắng (Đại diện lãnh đạo Hiệp Hội du lịch TT Huế)
13- Ông Nguyễn Tạ Hiền (Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh).
14 - Mời đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
15- Mời đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương.
 
*Tổng cộng dự kiến giới thiệu 33 ủy viên BCH khóa III bầu tại Đại hội (2 UV sẽ bầu bổ sung sau Đại hội), trong đó gồm:
- 18 Ủy viên cũ (60 %).
- 15 Ủy viên mới (40%).
- Dự kiến số Ủy viên là nữ (26%), Ủy viên trẻ (23%).
 
II/ Ban kiểm tra khóa III:  Dự kiến giới thiệu 3 ủy viên
1-    Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
2-    Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty CP xe khách Thừa Thiên Huế.
3-    Lê Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long.
 
III/Dự kiến giới thiệu 11 ủy viên tham gia Ban Thường vụ khóa III, gồm:
1-Ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch Hiệp Hội khóa II.
2-Ông Dương Tuấn Anh, GĐ Viễn thông tỉnh, PCT Thường trực HH khóa II.
3-Ông Phạm Văn Được, Phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp Hội khóa II.
4-Ông Lê Minh Lợi, GĐ Xí nghiệp Thành Lợi, Phó chủ tịch Hiệp Hội khóa II.
5-Bà Đặng Thị Thùy Dương, GĐ Cty Volga Việt-Nga, Phó chủ tịch HH khóa II.
6-Ông Nguyễn Thanh Hà, GĐ Vietinbank TT Huế, UVTV Hiệp Hội  khóa II.
7- Bà Hồ Thị Hoa, GĐ Cty TNHH Mè xữngThiên hương, UV.BCH HH khóa II.
8-Bà Nguyễn Thị Quang Hiền,GĐBV Hoàng Viết Thắng,UV.BCH HH khóa II.
9- Ông Trương Phước Thành, GĐ Cty TNHH Thành Ngân (CN.CLB.CEO Huế)
          10- Ông Đinh Mạnh Thắng, TGĐ.Cty KSBSTL,Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh.
          11-Ông Nguyễn Tạ Hiền, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
 
IV/ Dự kiến giới thiệu 5 Ủy viên Thường trực Hiệp Hội khóa III, gồm:
1-    Ông Dương Tuấn Anh, Phó chủ tịch thường trực Hiệp Hội khóa II.
2-  Ông Lê Minh Lợi, Phó chủ tịch Hiệp Hội  khóa II.
15 Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch tỉnh.
16 Ông Phạm Văn Được, Phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp Hội khóa II.
17 Bà Đặng Thị Thùy Dương, Phó chủ tịch Hiệp Hội  khóa II.
 
V/ Dự kiến giới thiệu Chủ tịch Hiệp Hội khóa III:
Ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc Viễn thông tỉnh,
Nguyên Phó chủ tịch thường trực Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.
 
Nơi nhận:
- Thường vụ Tỉnh ủy: B/c   
- UBND tỉnh:  B/c
- Hiệp Hội DNNVV.VN:B/c
- VCCI: B/c    
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: B/c
- Sở KH&ĐT: B/c
- Sở Nội vụ:    B/c                  
- Các UVBCH Hội.
- Lưu VP Hội.
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 Nguyễn Mậu Chi
     

Tin tức liên quan