Danh sách BCH Hiệp hội khoá

BÁO CÁO DỰ KIẾN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022 (05/09)

- Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội lần thứ II bầu gồm 33 ủy viên.
- Ban Thường vụ có 11 ủy viên.
- Thường trực có 5 thành viên gồm Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch (có 1 PCT kiêm Tổng thư ký).
- Trong nhiệm kỳ đã có 3 UV.BCH chuyển công tác hoặc thôi quản lý doanh nghiệp, Ban chấp hành đã bầu bổ sung 3 Ủy viên theo quy định của Điều lệ và bầu thêm một đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tham gia BCH. Số lượng BCH đến cuối nhiệm kỳ II là 34 ủy viên.
- Ban kiểm tra khóa II: 3 ủy viên.

Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (07/03)

 Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ III (2017-2022) (10/07)

 DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ III (2017-2022)

Danh sách Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015 (25/04)

Danh sách Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015

Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015 (13/09)

Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015