Thư viện hình ảnh - Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017