Giới thiệu

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NK 2017-2022 (05/09)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Hiệp Hội, từ đầu năm 2012 đến nay, tuy có những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có thời kỳ khủng hoảng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp và hoạt động của Hiệp Hội

Một số nét giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế (24/08)

 Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (25/04)

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnhThừa Thiên Huế (dưới đây gọi là Hiệp Hội) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp và các thành viên là tập thể, cá nhân liên quan khác trong tỉnh. Mục đích của Hiệp Hội là nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và của đất nước.

Lịch sử hình thành và phát triển (cập nhật năm 2021) (18/10)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Lời ngỏ (18/10)

Từ năm 2006, sau khi có Quyết định cho phép của UBND tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chính thức thành lập.Trong quá trình hoạt động gần 5 năm qua, Hội Doanh nghiệp tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể doanh nghiệp Hội viên cũng như cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân đối với các hoạt động của Hội.

Thông tin doanh nghiệp (13/09)

Thông tin doanh nghiệp