Luật đất đai

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (18/10)

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mới nhất. Ngày ban hành 12/09/2016 Ngày có hiệu lực: 15/11/2016.

Những điều cần biết luật đất đai sửa đổi 2016 (10/05)

 Tìm hiểu luật đất đai sửa đổi 2016 qua những ý kiến của đại biểu về dự thảo luật đất đai. Toàn văn nghị quyết luật đất đai áp dụng trong năm 2016. Dự thảo phù hợp với Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức cho nông dân tham gia đóng góp lấy ý kiến đưa vào Dựthảo Luật Đất đai sắp sửa đổi Qua các đợt tổ chức có 6.772 người tham gia đã đóng góp 2.471 ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai mới 2016.