Thư viện hình ảnh - Hội nghị ban chấp hành lần 2, khoá III