Chương trình Đại hội
Công văn gửi Sở Văn hóa & Thể thao Du lịch

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH


Số:71 / CV - HDN

“V/v xin phép treo các nội dung tuyên truyền Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh.” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            TP.Huế, ngày 23   tháng 12 năm 2011

 


Kính gửi:   Sở  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Quy định của Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội theo Nhiệm kỳ của Hội, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

Đại Hội lần thứ II của Hội dự kiến tổ chức vào ngày 7/01/2012 (sáng thứ bảy) tại Hội trường khách sạn Indochine Palace.           

Để góp phần tuyên truyền cho các hoạt động của Hội tại Đại hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh kính đề nghị Ban giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế quan tâm cho phép Hội được tổ chức các hình thức tuyên truyền sau:

+ Treo băng rôn và khẩu hiệu trên các cờ phướng có nội dung thông báo chào mừng Đại hội tại các trục đường phố chính trong thành phố (khoảng 8-10 tấm băng rôn và 20-25 cờ phướng có nội dung kèm theo).

+ Treo băng rôn và trang trí có nội dung chào mừng Đại hội tại tiền sảnh Khách sạn Indochine Palace (105A Hùng Vương, Huế).

+ Thông báo mời dự Đại hội trên các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và TW.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 5 đến ngày 10/1/2012.

Kính mong được sự quan tâm cho phép của quý Sở.

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Lưu VP Hội.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

   

 

Nguyễn Mậu Chi

 

 

Tin tức liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.