Chương trình Đại hội
Công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH


Số:70/ CV-HDN
''V/v Xin sắp xếp, bố trí lịch mời Lãnh đạo UBND tỉnh dự và phát biểu tại Đại Hội Hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ II 2012 -2017 ”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            TP.Huế, ngày 23   tháng 12 năm 2011

 


 

                  Kính gửi: Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

       Thực hiện Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự nhất trí của Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ; Hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Đại Hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2012 - 2017 :

                        + Thời gian: 7giờ 00, ngày 7 tháng 1 năm 2012 (sáng thứ bảy).
                  + Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Indochine Palace, số 105A Hùng Vương, Thành phố Huế.

(Hội sẽ gửi giấy mời và Chương trình cụ thể đến Lãnh đạo UBND tỉnh sau).

        Kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm sắp xếp, bố trí lịch để Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại Hội nhiệm kỳ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh theo thời gian và địa điểm trên.

       Kính mong được sự quan tâm của Văn phòng UBND tỉnh.

       Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

 Nơi nhận:

 - Như trên;

- Lưu VP Hội.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Nguyễn Mậu Chi

 

 

Tin tức liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.