Chương trình Đại hội

Báo cáo gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH


Số:70/ CV-HDN
''V/v Xin sắp xếp, bố trí lịch mời Lãnh đạo UBND tỉnh dự và phát biểu tại Đại Hội Hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ II 2012 -2017 ”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            TP.Huế, ngày 23   tháng 12 năm 2011

 


        

BÁO CÁO

“V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2012-2017)”

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 Thực hiện Quy định của Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội theo Nhiệm kỳ của Hội, ngày 16/9/2011, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn thể. Tại Hội nghị các thành viên Ban chấp hành Hội đã xem xét, góp ý kiến nội dung các dự thảo của Ban Thường vụ hội về: Báo cáo tình hình hoạt động Hội Nhiệm kỳ 2006-2011 và Phương hướng hoạt động Hội Nhiệm kỳ II (2012-2017); Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội; Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Khóa II và một số dự kiến công tác tổ chức Đại hội.

Từ tháng 9/2011 đến nay các công việc chuẩn bị về nội dung và điều kiện phục vụ việc tổ chức Đại hội lần thứ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp tục được hoàn chỉnh để trình ra Đại hội sắp tới.

Ngày 30/11/2011, Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến bổ sung thêm về nội dung và quyết định việc tổ chức Đại hội.

 Đại Hội lần thứ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 7/01/2012 (sáng thứ bảy) tại Hội trường khách sạn Indochine Palace (có kế hoạch kèm theo).              

Căn cứ Quy định về việc tổ chức Đại hội của Hội, Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp tỉnh kính báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng liên quan để xin tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Kính mong được sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng liên quan.      

Nơi nhận:

- Như trên;   

- UBND tỉnh;                

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;     B/c

- Sở KH&ĐT;               

- Sở Nội vụ;                  

- Các UVBCH Hội.

- Lưu VP Hội.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Mậu Chi

 

 

   

 


Tin tức liên quan