Thông báo

Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII

ĐẠI HỘI

HỘI DN TỈNH TTHUẾ

LẦN THỨ II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Thành phố Huế, ngày 7 tháng 1 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI  HỘI HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XII

 

Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II được tổ chức  ngày 7 tháng 1 năm 2012 tại Thành phố Huế.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban chấp hành Hội Khóa I về tình hình và kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2006 – 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017; nghe báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ý kiến của Đồng chí: Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc Phòng Thương mại &                        Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cùng các ý kiến tham luận của Doanh nghiệp hội viên.

Đại hội làm việc trong tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển vững mạnh của Hội và của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Đại hội nhất trí quyết nghị:

 

1- Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006-2011 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 do Ban chấp hành Hội Khóa I trình bày tại Đại hội lần thứ II của Hội .

 

2- Thông qua Báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội và giao cho BCH khóa II hoàn chỉnh Điều lệ sửa đổi báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3- Đại hội giao cho Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực UBND tỉnh, của Lãnh đạo Phòng Thương mại và CN Việt Nam và ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp hội viên tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành. Ban chấp hành Hội khóa II căn cứ Nghị quyết của Đại hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh để cụ thể hóa thành chương trình hoạt động và chỉ đạo các Chi hội, các tổ chức trực thuộc triển khai thực hiện.

4- Đại hội đã quyết nghị số lượng Ban chấp hành Hiệp hội khóa II gồm 33 ủy viên và tại Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II gồm 33 ủy viên, bầu Ban kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Hội gồm 11 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Mậu Chi, TGĐ Công ty TNHH bia Huế, Chủ tịch Hội khóa I tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa II và 4 Phó chủ tịch Hội và bầu bầu đồng chí Nguyễn Tạ Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng Ban kiểm tra Hội khóa II.

 

Đại hội kết thúc trong tinh thần đoàn kết, hợp tác, vượt qua khó khăn quyết tâm xây dựng Hội và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tình ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2012 cũng như thời kỳ 2011-2015, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức liên quan