Thông tin đầu tư

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật 05/05/2014 07:52 AM

 
 

Ngày 25/4/2014, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Theo đó, để bảo đảm việc triển khai Nghị định sớm đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; đồng thời, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ theo quy định cụ thể tại Nghị định; chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định công bố danh mục sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí được hỗ trợ theo quy định của Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển thời kỳ 2014 - 2020 theo quy định của Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch, rà soát quy hoạch về: giết mổ gia súc, gia cầm, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung công nghiệp; phát triển cây công nghiệp chính; cây dược liệu; cây mắc ca (đối với tỉnh có nhu cầu); nuôi trồng thủy sản; cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; cơ sở chế tạo thiết bị cơ khí để chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; chợ nông thôn. Rà soát, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương giai đoạn 2014 - 2020. Rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2014 - 2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2014...

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác nhau đã được giao từ vốn ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương trên địa bàn nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả để thực hiện Nghị định.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định; bố trí nguồn lực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan