Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Mời doanh nghiệp hội viên đăng kí tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) cho doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị lao động, xây dựng hình ảnh, thân thiện và phát triển bền vững cho doanh nghiệp nói riêng. Những năm qua, cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên nâng cao nhận thức và thực hiện các nghĩa vụ doanh nghiệp nhất là trong chăm lo cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, quan tâm thực hiện các chính sách về bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, lao động đặc thù trong doanh nghiệp gắn với sản xuất sạch, bảo vệ môi trường...

Tuy vậy, việc nhận thức đầy đủ và thực hiện trách nhiệm này của các doanh nghiệp trong tỉnh vân còn nhiều vấn đề hạn chế.
 
Để tăng cường nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong cộng đồng các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế, được sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi nhánh VCCI  tại Đà Nẵng tổ chức Lớp bồi dương những kiến thức cơ bản và các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
 
1. Số lượng:  Hiệp Hội tiếp nhận đăng ký từ 100-150 học viên của các doanh nghiệp hội viên của Hiệp Hội, ưu tiên cho những doanh nghiệp đăng ký trước.
 
2. Nội dung tập huấn và giảng viên: Các kiến thức cơ bản về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp do giảng viên VCCI trực tiếp giảng.
3. Thời gian tập huấn: 1 ngày, Dự kiến ngày 28/11/2015, kết thúc có cấp chứng nhận về tập huấn CSR.
4. Đối tượng tham dự tập huấn: Thành viên Hội đồng quản trị,Giám đốc, Phó giám đốc, chủ doanh nghiệp; trưởng, phó phòng tổ chức lao động của các doanh nghiệp hội viên Hiệp Hội (không nhận đăng ký của các doanh nghiệp ngoài hội viên).
5. Địa điểm tổ chức: Tại Thành phố Huế.
6. Kinh phí: Học viên được miễn phí học tập do được VCCI hỗ trợ và được cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến chuyên đề Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, một lĩnh vực mà doanh nghiệp hiện đại cần thực hiện tốt trong thời hội nhập kinh tế quốc tế.
7. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/11/2015 và sẽ có giấy mời tham dự lớp sau khi Hiệp Hội nhận được đăng ký của Doanh nghiệp.
8. Nếu tham dự, đề nghị đăng ký theo phiếu đính kèm gửi về Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, số 11 Lê Lợi Huế. Có thể đăng ký qua email: doanhnghiephue@gmail.com  hoặc Fax: 054.3837879, Điện thoại 054.3837789.
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR) CHO DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015
     
Kính gửi: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                 
 
Đơn vị :..................................................................................
    
Địa chỉ:..................................................................................................
 
Email:...............................................Tel:  .......................... ....Fax:..........................
 
Người liên hệ:………………………... Số đt di động:……………………………
Đăng ký danh sách tham dự như sau :
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
.................. ngày     tháng     năm 2015
Lãnh đạo DN
(Ký tên/đóng dấu)
 
Ghi chú: Phiếu đăng ký
gửi về Hiệp Hội DN tỉnh

trước ngày 20/11/2015.          


Tin tức liên quan