Luật lao động

Trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp
 
 
 
 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có trách nhiệm bồi thường do hành vi gây thiệt hại. Cụ thể, trường hợp người quản lý doanh nghiệp, người đại diện bị phát hiện có hành vi gây thiệt hại trước khi thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc thì phải bồi thường nhưng vẫn thực hiện thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc; doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc chính quyền địa phương nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Sau khi đã thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc mới bị phát hiện có hành vi gây thiệt hại thì phải bồi thường; doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc chính quyền địa phương nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Trường hợp người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại bị phát hiện trước hoặc sau khi doanh nghiệp được chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì phải bồi thường; doanh nghiệp kế thừa chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp đó có trách nhiệm tiếp tục thu tiền bồi thường cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Nếu người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại bị phát hiện trước khi doanh nghiệp bị giải thể thì phải bồi thường; cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp có trách nhiệm thu tiền bồi thường cho đến khi thu đủ số tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền và phải hoàn thành trước khi doanh nghiệp kết thúc giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.
Dự thảo nêu rõ, trường hợp người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì trách nhiệm bồi thường thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
Trường hợp thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, địch họa được cấp có thẩm quyền xác nhận thì người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường; giá trị tài sản bị thiệt hại do doanh nghiệp bị thiệt hại chịu trách nhiệm.
Theo Khánh Linh(Báo chính phủ)
 

 

Trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp
Thứ hai, 22-05-2017 | 11:12:00 AM GMT+7 Bản in Email
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện đang hoặc đã làm việc nhưng chưa đến mức bị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện đang hoặc đã làm việc nhưng chưa đến mức bị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa
 

 


Tin tức liên quan