Thư viện pháp luật chung

Danh sách 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua

 Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có 12 Luật mới đã được thông qua, trong đó có: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14; Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14…

Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2018 (Ảnh minh họa)

Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2018 (Ảnh minh họa)
STT
TÊN VĂN BẢN
KÝ HIỆU
NGÀY
1
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14
04/2017/QH14
BH: 12/06/2017
HL: 01/01/2018
2
Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
05/2017/QH14
BH: 12/06/2017
HL: 01/01/2018
3
Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14
06/2017/QH14
BH: 16/06/2017
HL: 01/07/2018
4
Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14
07/2017/QH14
BH: 19/06/2017
HL: 01/07/2018
5
Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
08/2017/QH14
BH: 19/06/2017
HL: 01/07/2018
6
Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14
09/2017/QH14
BH: 19/06/2017
HL: 01/01/2018
7
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14
10/2017/QH14
BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018
8
Luật Trợ giúp pháp lý của Quốc hội, số 11/2017/QH14
11/2017/QH14
BH: 20/06/2017
HL: 01/01/2018
9
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14
12/2017/QH14
BH: 20/06/2017
HL: 01/01/2018
10
Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14
13/2017/QH14
BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018
11
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14
14/2017/QH14
BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018
12
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
15/2017/QH14
BH: 21/06/2017
HL: 01/01/2018
www.thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan