Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Tham gia đối thoại, góp ý phản ảnh những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục về thuế hiện hành của doanh nghiệp

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
Số:   12   /HHDN
“V/v Tham gia đối thoại, góp ý phản ảnh những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục về thuế hiện hành của doanh nghiệp”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
       Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02  năm 2018
 
Kính gửi: Quý Lãnh đạo doanh nghiệp, Hội viên Hiệp Hội DN tỉnh
 
          Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội viên trực tiếp đối thoại với Cục thuế tỉnh, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc để được cơ quan quản lý thuế giải đáp, tháo gỡ thông suốt cho doanh nghiệp trong năm 2018 và những năm tiếp theo đồng thời phổ biến, hướng dẫn các quy định mới hiện hành về thực hiện các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp về: kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế qua mạng điện tử cũng như việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp...
 
Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Cục Thuế tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Cục Thuế tỉnh với toàn thể doanh nghiệp hội viên của Hiệp Hội và một số doanh nghiệp khác (khoảng 400 doanh nghiệp tiêu biểu) vừa để phổ biến các quy định mới về cải cách thủ tục hành chính thuế vừa tạo ra một diễn đàn trao đổi hai chiều nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Hội nghị đối thoại với Cục thuế dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 3/2018 (sẽ có giấy mời cụ thể gửi doanh nghiệp).
Hiệp Hội xin thông báo sự kiện này đến toàn thể doanh nghiệp hội viên đồng thời đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm phản ảnh những khó khăn, vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp và những góp ý, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những quy định bất hợp lý, khó thực hiện... gửi về Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh số 8 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế hoặc gửi qua số fax: 0234.3837879, qua email: doanhnghiephue@gmail.com trước ngày 10/3/2018 để Hiệp Hội tập hợp gửi Cục thuế tỉnh nghiên cứu, giải đáp tại Hội nghị hoặc có thể chuẩn bị các ý kiến, kiến nghị để trực tiếp đối thoại với Lãnh đạo Cục thuế tại Hội nghị này.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ VP Hiệp hội qua sđt 0234.3837789 hoặc 0905.272.991 Như Ý Thư ký Hiệp hội.
 
Trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Hiệp Hội.
TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
   
 
 
Dương Tuấn Anh
 
 
PHIẾU GÓP Ý CỦA DOANH NGHIỆP
( Tại Hội nghị đối thoại, góp ý phản ảnh những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục về thuế hiện hành của doanh nghiệp”)
 
          Tên doanh nghiệp:..................................................................................................
          Địa chỉ:...................................................................................................................
          Ngành nghề SXKD:................................................................................................
Những nội dung cần lấy ý kiến DN:
 
1- Phản ảnh những khó khăn, vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế như: kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế qua mạng điện tử, việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp...
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2- Những góp ý, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những quy định bất hợp lý về thuế, khó thực hiện, đề nghị bổ sung, sửa đổi cho hợp lý, phù hợp thực tế...
….….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................                                                           
 
                                                                            Doanh nghiệp ký tên, đóng dấu
 

Tin tức liên quan