Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Thư mời tham dự Tour xe đạp doanh nhân Thừa Thiên Huế - Đồng hành cùng Festival Huế 2018
    UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
   HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
            Số:   27  /CV - HHDN
“V/v  Mời đăng ký tham gia “Tour xe đạp doanh nhân 2018”– Chương trình đồng hành cùng Festival Huế -2018.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                       
         Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 4  năm 2018
 
     Kính gửi:  Quý doanh nghiệp hội viên Hiệp Hội DN tỉnh và Hội lữ hành,
 
“Festival Huế lần thứ 10-2018” là sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Để chào mừng và thiết thực góp phần hưởng ứng Festival Huế-2018, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Du lịch lữ hành, Công ty Huetourist và các cơ quan liên quan tổ chức “Tour xe đạp doanh nhân Thừa Thiên Huế với tên gọi: “ Một nhịp cầu hai phố cổ - Chung tay bảo vệ môi trường Huế xanh” – Chương trình đồng hành cùng Festival Huế-2018.
Mục đích của hoạt động nhằm: Vận động doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức bảo vệ di sản, giữ gìn di tích hai phố cổ Bao Vinh-Gia Hội và môi trường Thành phố Huế xanh sạch đẹp. Đây cũng là sự kiện văn hóa, du lịch của doanh nhân Thừa Thiên Huế được tổ chức để chào mừng Festival Huế 2018 và thiết thực góp phần hưởng ứng chủ đề Festival Huế 2018 “một điểm đến 5 di sản”.
Thời gian tổ chức: Sáng chủ nhật 29/4/2018( Trong chương trình ngày thứ 3 của Festival Huế-2018) . Đối tượng tham gia:Là doanh nhân và cán bộ chủ chốt trong các doanh nghiệp hội viên của Hiệp Hội và hội viên Hội du lịch lữ hành.
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh và Ban tổ chức Tour xe đạp doanh nhân 2018 kính thông báo đến quý Lãnh đạo doanh nghiệp để mời đăng ký tham gia hoạt động này. Mỗi doanh nghiệp hội viên được đăng ký không quá 3 thành viên. Danh sách đăng ký tham gia lập theo mẫu ở file kèm theo gửi về Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, số 8 Hoàng Hoa Thám, TP Huế, hoặc gửi qua số Fax: 0234.3837879;
E-mail: doanhnghiephue@gmail.com trước ngày 20/4/2018. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ thư ký Hiệp hội 0234.3837789 hoặc di động 0905.272.991 Như Ý  
 
Xin trân trọng cảm ơn !
            
Nơi nhận:
- Như trên;   
- Hội DL lữ hành
- Công ty Huetourist
- Các UV.BCH.HHDN tỉnh
- Các Hội, CLB trực thuộc HH
- Lưu VPHH.
 
TM .BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký) 
 
   Dương Tuấn Anh
 

 

  
       

   PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

“Tour xe đạp doanh nhân Thừa Thiên Huế : “Một nhịp cầu hai phố cổ  

 Chung tay bảo vệ môi trường Huế xanh”  

 (Chương trình đồng hành cùng Festival Huế-2018)

 

      Kính gửi:   BAN  TỔ  CHỨC  TOUR  XE  ĐẠP  DOANH  NHÂN  2018              

 

                 1. Đơn vị: …...…………………………………………………………………….……....
 
          Địa chỉ: …………………………………….……….………..………………………....…….
 
           Tel.:………………   Fax:…………….……Email: ……...……….………Web:………..……
 
           Người liên hệ: …………………............Di động:………………………Tel:……………..….…

                  2. Họ tên người đăng ký tham gia:

 

 
 
Stt
 
Họ và tên
 
Giới tính
 
Năm sinh
 
Chức vụ
 
Số  đt
 
di động
 
 
Nhận xe từ BTC
 
 
 
Sử dụng xe cá nhân
 
 
Size áo (M, L, XL, XXL)
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                                                                               Huế , ngày         tháng          năm  2018

                                                                                                                                    Lãnh đạo đơn vị

                                                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Mỗi doanh nghiệp hội viên

 đăng ký tham gia không quá 3 thành viên 

Gửi phiếu đăng ký về BTC trước ngày 20/04/2018 .

Liên hệ :Hiệp Hội DN TTHuế:

Tel : 0234.3837789, fax : 0234.3837879

Di động : 0905.272.991 Như Ý  

 

Email : doanhnghiephue@gmail.com
 
 
 
 
 

 


Tin tức liên quan