Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 (Ảnh minh họa: nguồn internet)

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 (Ảnh minh họa: nguồn internet)
     Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.
STT
TÊN VĂN BẢN
KÝ HIỆU
NGÀY
 
NGHỊ ĐỊNH
 
 
1
Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
117/2018/NĐ-CP
BH: 11/09/2018
HL: 01/11/2018
2
Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
119/2018/NĐ-CP
BH: 12/09/2018
HL: 01/11/2018
3
Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
121/2018/NĐ-CP
BH: 13/09/2018
HL: 01/11/2018
4
Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
122/2018/NĐ-CP
BH: 17/09/2018
HL: 05/11/2018
5
Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
126/2018/NĐ-CP
BH: 20/09/2018
HL: 05/11/2018
6
Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
129/2018/NĐ-CP
BH 24/09/2018
HL: 10/11/2018
7
Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục
127/2018/NĐ-CP
BH: 21/09/2018
HL: 15/11/2018
8
Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
130/2018/NĐ-CP
BH: 27/09/2018
HL: 15/11/2018
9
Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
133/2018/NĐ-CP
BH: 01/10/2018
HL: 15/11/2018
10
Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
135/2018/NĐ-CP
BH: 04/10/2018
HL: 20/11/2018
11
Nghị định 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
137/2018/NĐ-CP
BH: 08/10/2018
HL: 25/11/2018
12
Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
141/2018/NĐ-CP
BH: 08/10/2018
HL: 25/11/2018
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
1
Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
39/2018/QĐ-TTg
BH: 10/09/2018
HL: 01/11/2018
2
Quyết định 40/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
40/2018/QĐ-TTg
BH: 10/09/2018
HL: 01/11/2018
3
Quyết định 2180/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
2180/QĐ-BGTVT
BH: 10/10/2018
HL: 01/11/2018
4
Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính
41/2018/QĐ-TTg
BH: 25/09/2018
HL: 15/11/2018
 
THÔNG TƯ
 
 
1
Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
04/2018/TT-BXD
BH: 20/05/2018
HL: 01/11/2018
2
Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
80/2018/TT-BTC
BH: 28/08/2018
HL: 01/11/2018
3
Thông tư 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
20/2018/TT-BYT
BH: 30/08/2018
HL: 01/11/2018
4
Thông tư 48/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
48/2018/TT-BGTVT
BH: 31/08/2018
HL: 01/11/2018
5
Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
13/2018/TT-BKHCN
BH: 05/09/2018
HL: 01/11/2018
6
Thông tư 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
22/2018/TT-NHNN
BH: 05/09/2018
HL: 01/11/2018
7
Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
22/2018/TT-BYT
BH: 12/09/2018
HL: 01/11/2018
8
Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
09/2018/TT-BNV
BH: 13/09/2018
HL: 01/11/2018
9
Thông tư 10/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
10/2018/TT-BNV

BH: 13/09/2018
HL: 01/11/2018
10
Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân
23/2018/TT-NHNN
BH: 14/09/2018
HL: 01/11/2018
11
Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
23/2018/TT-BYT
BH: 14/09/2018
HL: 01/11/2018
12
Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia
92/2018/TT-BTC
BH: 18/09/2018
HL: 05/11/2018
13
Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
27/2018/TT-BCT
BH: 19/09/2018
HL: 05/11/2018
14
Thông tư 51/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
51/2018/TT-BGTVT
BH: 19/09/2018
HL: 05/11/2018
15
Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
14/2018/TT-BLĐTBXH
BH: 26/09/2018
HL: 10/11/2018
16
Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
93/2018/TT-BTC
BH: 30/08/2018
HL: 15/11/2018
17
Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
24/2018/TT-BYT
BH: 18/09/2018
HL: 15/11/2018
18
Thông tư 13/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
13/2018/TT-BTP
BH: 26/09/2018
HL: 15/11/2018
19
Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
28/2018/TT-BCT
BH: 27/09/2018
HL: 15/11/2018
20
Thông tư 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
85/2018/TT-BTC
BH: 28/09/2018
HL: 15/11/2018
21
Thông tư 86/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
86/2018/TT-BTC
BH: 28/09/2018
HL: 15/11/2018
22
Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
87/2018/TT-BTC
BH: 28/09/2018
HL: 15/11/2018
23
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
30/2018/TT-BCT
BH: 01/10/2018
HL: 15/11/2018
24
Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
31/2018/TT-BCT
BH: 05/10/2018
HL: 19/11/2018
25
Thông tư 34/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
34/2018/TT-BCT

BH: 02/10/2018
HL: 20/11/2018
26
Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
25/2018/TT-BYT
BH: 05/10/2018
HL: 20/11/2018
27
Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu
29/2018/TT-BVHTTDL
BH: 08/10/2018
HL: 22/11/2018
28
Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
11/2018/TT-BTTTT
BH: 08/10/2018
HL: 23/11/2018
29
Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
13/2018/TT-BNNPTNT
BH: 08/10/2018
HL: 23/11/2018
30
Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
32/2018/TT-BCT
BH: 08/10/2018
HL: 23/11/2018
31
Thông tư 33/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Thẻ kiểm tra thị trường
33/2018/TT-BCT
BH: 08/10/2018
HL: 23/11/2018
32
Thông tư 24/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ
24/2018/TT-NHNN
BH: 11/10/2018
HL: 26/11/2018
33
Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
25/2018/TT-BVHTTDL
BH: 15/10/2018
HL: 30/11/2018
34
Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
03/2018/TT-BKHĐT
BH: 17/10/2018
HL: 30/11/2018
Theo www.thuathienhue.gov.vn

 


Tin tức liên quan