Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2022

Thực hiện theo Thông báo số 620/TB-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh về việc cử trưởng, phó trưởng khối thi đua năm 2022, các khối thuộc Hiệp hội đã tích cực xây dựng, hoàn thiện quy chế, kế hoạch hoạt động thi đua năm 2022.

Theo đó, các khối thi đua cam kết giao ước cùng nhau tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh, của Hiệp hội đã đề ra trong năm 2022, theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển về kinh tế - xã hội năm 2022. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, HĐND tỉnh Thùa Thiên Huế đã đề ra.

2. Thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực và khả năng cạnh tranh của các đơn vị trong toàn khối. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

3. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong từng đơn vị; nêu cao ý thức cộng đồng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Làm tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo từ thiện, tích cực tham gia xây dựng “Quỹ vì người nghèo”… Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương của Bác Hồ vĩ đại.

4. Thực hiên tốt công tác thanh kiểm tra, gắn liền với chủ trươg đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Khối.

5. Thực hiện tốt công tác Thi đua Khen thưởng tại các đơn vị theo đúng Quy định, tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản Hướng dẫn thực hiện; các chỉ thị của UBND tỉnh; bố trí và tăng cường công tác tập huấn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thi đua Khen thưởng.

6. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với công tác tuyên truyền cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Được biết, năm 2022, theo đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập bổ sung 4 khối thi đua, gồm: Khối doanh nghiệp FDI, Khối doanh nghiệp sản xuất, Khối doanh nghiệp công nghệ và Khối Dịch vụ - Thương mại 6.


Tin tức liên quan