Trang chủ

Tăng cường giải ngân vốn tín dụng chính sách

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Phú Vang và các tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác (TCCTXH) phối hợp tăng cường giải ngân tăng trưởng các nguồn vốn Tín dụng chính sách năm 2024.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, sau khi nhận được Thông báo nguồn vốn tín dụng của các chương trình cho vay từ cấp trên, PGD NHCSXH và TCCTXH nhận ủy thác đã nâng cao trách nhiệm, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Đến hết tháng 4/2024, đã hoàn thành 98% kế hoạch tăng trưởng tín dụng giao năm 2024. Dư nợ ủy thác đạt 443.0987 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,11% trong tổng dư nợ, tăng 28.710 triệu đồng so với năm 2023, tỳ lệ tăng 6,91%. Trong đó:

- Hội Phụ nữ: Dư nợ 295.609 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 66,58% trong tổng dư nợ ủy thác, tăng 15.284 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,45%.

- Hội Nông dân: Dư nợ 108.035 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 24,33% trong tổng dư nợ ủy thác, tăng 7.428 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 7,38%.

- Hội Cựu chiến binh: Dư nợ 26.845 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,05% trong tổng dư nợ ủy thác, tăng 5.858 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 27,91%.

          - Đoàn Thanh niên: Dư nợ 13.498 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,04% trong tổng dư nợ ủy thác, tăng 142 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 1,06%.