Doanh nhân tiêu biểu năm

Hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai văn bản về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH


Số: 24/GM-HDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          

TP.Huế, ngày 18  tháng 3  năm 2011

 

GIẤY MỜI

(Tham dự Hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai văn bản

5809/UBND-XT ngày 31 tháng 12  năm  2010 của Ủy ban nhân tỉnh

Về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh).


  Kính gửi:  Lãnh đạo các Doanh nghiệp Hội viên Hội Doanh nghiệp

                                                                                        tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Tổ chức IFC đã hỗ trợ,  tư vấn cho UBND Tỉnh trong việc ban hành quy trình mới về hướng dẫn giải quyết thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả của chương trình hợp tác là Văn bản 5809/UBND-XT về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã chính thức được ban hành.

 Để phổ biến nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và IFC tổ chức Hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai văn bản 5809/UBND-XT ngày 31 tháng 12  năm 2010 của Ủy ban nhân tỉnh: Về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 + Thời gian:  08:00 - 12:00 ngày 24 tháng 3 năm 2011 (sáng thứ năm)

+ Địa điểm: Khách sạn Celadon, số 105A Hùng Vương, Thành phố Huế.

 Hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng kính mời Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Doanh nghiệp Hội viên quan tâm sắp xếp thời gian và công việc để đến tham dự Hội nghị có ý nghĩa thiết thực này.

  Trân trọng cảm ơn, rất mong được đón tiếp!

    

 Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP Hội.

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TỔNG THƯ KÝ

        (Đã ký)       

Phạm Văn Được

 

 

 

 


Tin tức liên quan