Doanh nhân tiêu biểu năm

Hội Doanh nghiệp tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên đề về thông tin tình hình kinh tế và định hướng cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp năm 2011

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH


   Số: 25/GM-HDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           TP.Huế, ngày 22  tháng 3  năm 2011

 

GIẤY MỜI

(Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về thông tin tình hình kinh tế

và định hướng cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp năm 2011 )

 

  Kính gửi:  Lãnh đạo các Doanh nghiệp Hội viên Hội Doanh nghiệp

                                                                                                tỉnh Thừa Thiên Huế.


Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp Hội viên về tình hình kinh tế thế giới và của đất nước hiện nay, Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề thông tin kinh tế, tập trung vào các nội dung

    - Tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2011.

    - Chính sách tài chính tiền tệ và dự báo tác động đến nền kinh tế VN năm 2011.

    - Doanh nghiệp nên làm gì để giảm thiểu nguy cơ và tận dụng thời cơ trong thời kỳ hậu suy giảm kinh tế hiện nay.

    + Người giới thiệu: Ông Lê Đức Thuý, Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên tư vấn của Chính phủ.

+ Thời gian:  7 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2011 (Sáng thứ sáu).

+ Địa điểm: Khách sạn Sài gòn - Morin Huế, số 30 Lê Lợi, TP.Huế

Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời quý đại biểu và toàn thể doanh nghiệp Hội viên của Hội sắp xếp thời gian và công việc  đến tham dự buổi sinh hoạt có nội dung rất bổ ích này.

 Rất mong được đón tiếp !

 

Nơi nhận:

Như kính gửi;

Lưu VP Hội.

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

      (Đã ký)

Nguyễn Mậu Chi


Tin tức liên quan