Đào tạo nguồn nhân lực

MỜI DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 25/09/2015 ( Lớp tập huấn lần thứ 2 năm 2015)
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 

Số:         /TB-HDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Huế, ngày 31  tháng 8 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v Mời tham dự Lớp tập huấn về Pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội mới dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2015.
 
Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hiệp Hội DN tỉnh
Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động, TB và XH tổ chức lớp tập huấn thứ hai nhằm cập nhật kiến thức pháp luật lao động và BHXH mới nhất cho doanh nghiệp hội viên.
Học viên dự học ngoài việc tiếp thu kiến thức về pháp luật lao động và BHXH còn được cung cấp đầy đủ tài liệu pháp luật mới có liên quan.
Nội dung tập huấn:  Những nội dung cơ bản về Bộ Luật LĐ và Luật BHXH mới:
-Tuyển dụng lao động và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật LĐ.
- Nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp LĐ tại doanh nghiệp.
- Quy định của pháp luật lao động về tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động.
- Luật BHXH mới và những vấn đề cần biết khi thực hiện trong doanh nghiệp
- Giải đáp các vướng mắc khi thực hiện PLLĐ và BHXH ở doanh nghiệp.
Kinh phí: Lớp học do tỉnh hỗ trợ nên toàn bộ kinh phí sẽ được miễn phí.
+ Thành phần tham dự: Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc, chủ doanh nghiệp); Giám đốc nhân sự; Trưởng, phó phòng tổ chức lao động tiền lương, Trưởng phòng, ban, đơn vị,bộ phận trực thuộc doanh nghiệp tham dự.   
Thời gian:  01 ngày (Thứ sáu 25/9/2015), Hiệp hội  sẽ có giấy mời gởi đến quý doanh nghiệp sau khi có đăng ký danh sách học viên.
-Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Festival, số 11 Lê Lợi, Thành phố Huế.
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia tập huấn, đề nghị gửi danh sách đăng ký theo mẫu kèm theo về Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ 11 Lê Lợi, Thành phố Huế hoặc gửi qua Email: doanhnghiephue@gmail.com; Fax: 054.3837879 
Rất mong sự quan tâm tham dự của lãnh đạo và cán bộ quản lý của doanh nghiệp.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở LĐTB&XH tỉnh (b/c)
- Lưu VP Hiệp Hội.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC         
 Dương Tuấn Anh
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2015
                   (Ngày 25/9/2015  tại Trung tâm DVDL Festival)
 
Kính gửi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 11, Lê Lợi – Huế)
Tel: 054.3837789, Fax:054. 3837879, Email:doanhnghiephue@gmail.com
Đơn vị:..................................................................................................
Địa chỉ:......................... ………………………......……………………….
Tel:………………….... .......... Fax: ................................. .....................
 Email:...................................................................................................
Website:……………………….....................................……………........
Người liên hệ:……………………….... Tel:……………….....................
Đăng ký những người có tên sau sẽ tham dự:
                
1/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
2/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
3/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
4/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
5/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
6/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…
 
       
                                                                                                                          
   Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, số 11 Lê Lợi Huế hoặc  fax về số 054.3837879, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 15/9/2015).
 
                                    ……………….., ngày…….tháng……năm 2015
                                               Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)

 


Tin tức liên quan