Đào tạo nguồn nhân lực

Mời đăng ký tham dự Lớp tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp(Luật việc làm) dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2015
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
     HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 

Số:    60  /TB-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
                         TP.Huế, ngày 14  tháng 10 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v Mời đăng ký tham dự Lớp tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp(Luật việc làm) dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2015
 
Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hiệp Hội DN tỉnh
          Được sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Giới sử dụng lao động của VCCI tổ chức Lớp tập huấn phổ biến những kiến thức cần thiết về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp (Luật việc làm) dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.
Học viên tham dự lớp học ngoài việc được tiếp thu kiến thức cập nhật mới nhất về 3 Luật nói trên, còn được cung cấp đầy đủ tài liệu pháp luật mới có liên quan.
Nội dung tập huấn:  Những nội dung cơ bản về Luật BHXH mới và những vấn đề cần biết khi thực hiện trong doanh nghiệp để tránh vướng mắc. Những điều cần biết về Luật Bảo hiểm Y tế. Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp được quy định mới trong Luật việc làm. Hỏi và giải đáp các vướng mắc khi thực hiện các chế độ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp ở doanh nghiệp.
Kinh phí: Lớp học do VCCI hỗ trợ nên học viên được miễn phí tham dự lớp học.
+ Thành phần tham dự: Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc, chủ doanh nghiệp); Giám đốc nhân sự; Trưởng, phó phòng tổ chức lao động tiền lương, Trưởng phòng, ban, đơn vị,bộ phận trực thuộc doanh nghiệp; Quản đốc, Tổ trưởng, đội trưởng sản xuất của các Doanh nghiệp tham dự.
Thời gian:  01 ngày (Thứ bảy 31/10/2015), Hiệp hội  sẽ có giấy mời gởi đến quý doanh nghiệp sau khi có đăng ký danh sách học viên (Đăng ký trước ngày 25/10/2015).
Địa điểm học: Trung tâm dịch vụ du lịch Festival, số 11 Lê Lợi, Thành phố Huế.
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia tập huấn, đề nghị gửi danh sách đăng ký theo mẫu kèm theo về Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ 11 Lê Lợi, Thành phố Huế hoặc gửi qua Email: doanhnghiephue@gmail.com; Fax:054.3837879
Rất mong sự quan tâm tham dự của lãnh đạo và cán bộ quản lý của doanh nghiệp
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP Hiệp Hội.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                   Phạm Văn Được
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở TT.HUẾ NĂM 2015
                   (Ngày 31/10/2015  tại Trung tâm DVDL Festival)
 
Kính gửi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 11, Lê Lợi – Huế)
Tel: 054.3837789, Fax:054. 3837879, Email:doanhnghiephue@gmail.com
Đơn vị:......................................................................................................
Địa chỉ:......................... ………………………......……………………….
Tel:………………….... .........................Fax:............................................
Email:........................................................................................................
Website:………………………..................................................................
Người liên hệ:……………………….... Tel:……………….....................
Đăng ký những người có tên sau sẽ tham dự:
                
1/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
 
2/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
 
3/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
 
4/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
5/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
 
6/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................
       
   Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, số 11 Lê Lợi Huế hoặc  fax về số 054.3837879, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 25/10/2015).
                                    ……………….., ngày…….tháng……năm 2015
                                                 Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)
 
 
 

  


Tin tức liên quan