Đào tạo nguồn nhân lực

Mời tham dự Lớp tập huấn về Pháp luật lao động mới dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2016
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 
Số:     119  /TB-HHDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v Mời tham dự Lớp tập huấn về Pháp luật lao động mới
dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2016.
 
Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.
 
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động, TB và XH tổ chức Lớp tập huấn nhằm phổ biến, cập nhật những kiến thức về Pháp luật lao động mới nhất cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan và được giải đáp các vướng mắc dành cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp hội viên.
Nội dung tập huấn:     
-Các chính sách BHXH và Bảo hiểm thất nghiệp
- Tuyển dụng lao động và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
- Công tác Bảo hộ lao động tại Doanh nghiệp.
- Quy định của PLLĐ về tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp.
- Hỏi và giải đáp các vướng mắc khi thực hiện các chính sách lao độngtrong doanh nghiệp.
+ Thành phần tham dự: Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc, chủ doanh nghiệp); Giám đốc nhân sự; Trưởng, phó phòng tổ chức lao động tiền lương, Trưởng phòng, ban, đơn vị,bộ phận trực thuộc doanh nghiệp; Quản đốc, Tổ trưởng, đội trưởng sản xuất của các Doanh nghiệp tham dự.
Thời gian: 01 ngày (Thứ hai, ngày 20/6/2016), Hiệp Hội  sẽ có giấy mời gởi đến quý doanh nghiệp thông báo địa điểm tập huấn sau khi có đăng ký danh sách học viên.
Kinh phí: Lớp học hoàn toàn miễn phí.
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia tập huấn, đề nghị đăng ký danh sách theo mẫu kèm theo gửi về Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương, TP Huế, hoặc gửi qua địa chỉ Email : doanhnghiephue@gmail.com; Fax: 054.3837879 trước ngày 15/6/2016.
 
Nơi nhận:
-Như kính gửi.
-Sở LĐTB&XH tỉnh (b/c)
-Lưu VP Hiệp Hội
TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Mậu Chi
Đã ký
 
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHOCÁN BỘQUẢN LÝ DOANH NGHIỆPNĂM 2016 (Ngày 20/6/2016  tại TP.Huế)
 
Kính gửi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
(Tầng 7, Tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương, TP. Huế)
Tel: 054.3837789, Fax:054. 3837879, Email:doanhnghiephue@gmail.com
Đơn vị:.................................................................................................................
Địa chỉ:......................... ………………………......………………………........
Tel:………………….... .......... Fax: ………………………….........................   Email:..................................................................................................................
Website:……………………….....................................……………..................
Người liên hệ:……………………….... Tel:……………….............................
Đăng ký những người có tên sau sẽ tham dự:
                
1/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
 
2/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
 
3/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
 
4/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
 
5/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
 
6/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................………….
       
   Phiếu đăng ký tham dự gửi về Văn phòng Hiệp Hội Doanh nghiệp  tỉnh (Tầng 7, Tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương, TP. Huế) hoặc  fax về số 054.3837879, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 15/6/2016).
 
                         ……………….., ngày…….tháng……năm 2016
                                                                Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan