Doanh nhân & Doanh nghiệp

Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề năm 2019

 Ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề năm 2019 (Ban Tổ chức), 

Ban tổ chức gồm có 11 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thiên Định làm Trưởng Ban, Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Song, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Ông Trần Hữu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Đào Xuân Ky, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo đơn vị tổ chức sự kiện trúng thầu Hội chợ.

Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội chợ theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra và theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch, phương án tổ chức được phê duyệt. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tổ chức Hội chợ đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đúng nội dung, mục đích. Tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với đơn vị tổ chức sự kiện trong việc xúc tiến, vận động các đơn vị liên quan tham gia, bảo trợ và kêu gọi hưởng ứng của cộng đồng vào các hoạt động của hội chợ.


Tin tức liên quan