Thư viện pháp luật chung

Thông tư số 14/2010/TT-BKH về đăng ký doanh nghiệp - Các phụ lục

 

 
PHỤ LỤC I-1
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………..................…….. Giới tính: .....................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ………/...…/…… Nơi cấp: ............................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Đăng kư doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .........................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ...................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
4. Vốn đầu tư ban đầu:
Tổng số (bằng số; VNĐ): ...................................................................................................
Trong đó: ............................................................................................................................
- Tiền Việt Nam: ................................................................................................................
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ..............................................................................................
- Vàng: ...............................................................................................................................
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật: .............
............................................................................................................................................
- Tài sản khác (ghi rơ loại tài sản, số lượng và giá trị c̣n lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng kư doanh nghiệp): .................................................................
............................................................................................................................................
5. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):       
............................................................................................................................................
6. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):..................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):..............................................................................................
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:...................................
Email:.....................................................................................................................
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../...…/……
4
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
7
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):............................................................................
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
10
Ngành, nghề kinh doanh chính1:............................................................................
...............................................................................................................................
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng kư.
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh khác, không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh c̣n lại);
- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp trên.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ………………
CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Kư và ghi họ tên)
 

 
 
PHỤ LỤC I-2
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: ....................
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: ..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ………/…...../…… Nơi cấp: .............................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Đăng kư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. T́nh trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
 
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
 
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
5. Chủ sở hữu:
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):
Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: ...........
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ………/…...../…… Nơi cấp: ..........................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................
Mă số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ..................................................................
Do: ………………………………… cấp/phê duyệt ngày ……./........./............................
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm
Mô h́nh tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hội đồng thành viên
 
Chủ tịch công ty      
 
6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
Vốn nước ngoài
 
 
Vốn khác
 
 
Tổng cộng
 
 
8. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):       
............................................................................................................................................
9. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):....................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………
4
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
7
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
10
Ngành, nghề kinh doanh chính1:...........................................................................
...............................................................................................................................
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng kư.
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại h́nh doanh nghiệp):
i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp trên.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………..
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Kư và ghi họ tên)
 
 
 
 
PHỤ LỤC I-3
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: ....................
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Đăng kư công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. T́nh trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
 
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
 
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................
6. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
Vốn nước ngoài
 
 
Vốn khác
 
 
Tổng cộng
 
 
7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        
............................................................................................................................................
8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
9. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):....................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………
4
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
7
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
10
Ngành, nghề kinh doanh chính1:...........................................................................
...............................................................................................................................
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng kư.
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại h́nh doanh nghiệp):
i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp trên.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Kư và ghi họ tên)
 

 
 
PHỤ LỤC I-4
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: ....................
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../..…/…….. Nơi cấp: ...................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ..................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Đăng kư công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. T́nh trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
 
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
 
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................
Tổng số cổ phần: ................................................................................................................
Mệnh giá cổ phần: ..............................................................................................................
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..............................................................
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
Vốn nước ngoài
 
 
Vốn khác
 
 
Tổng cộng
 
 
8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        
............................................................................................................................................
9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
10. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):....................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………
4
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
7
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
10
Ngành, nghề kinh doanh chính1:...........................................................................
...............................................................................................................................
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng kư.
11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại h́nh doanh nghiệp):
i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp trên.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách cổ công sáng lập;
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Kư và ghi họ tên)
 
 
 
PHỤ LỤC I-5
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……....................………….. Giới tính: ....................
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…..../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ...................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: ..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty
Đăng kư công ty hợp danh với các nội dung sau:
1. T́nh trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
 
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
 
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
 
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................
6. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
Vốn nước ngoài
 
 
Vốn khác
 
 
Tổng cộng
 
 
7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        
............................................................................................................................................
8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
9. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):....................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………
4
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
7
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
10
Ngành, nghề kinh doanh chính1:...........................................................................
...............................................................................................................................
1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng kư.
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):
i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế: .......................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh c̣n lại);
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư doanh nghiệp trên.
CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Kư và ghi họ tên từng thành viên)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CỦA CÔNG TY
(Kư và ghi họ tên)
 
Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………
- ……………….
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC I-6
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
…., ngày … tháng … năm………
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ HỘ KINH DOANH
 
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng kư kinh doanh cấp huyện)
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................…………….. Giới tính: ...................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: ..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Đăng kư hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
3. Ngành, nghề kinh doanh: ............................................................................................
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số(bằng số; VNĐ): ....................................................................................................
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh c̣n lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kư trên.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Kư và ghi họ tên)
 
 
PHỤ LỤC II-1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 
STT
Tên thành viên
Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp
Thời điểm góp vốn
Chữ kư của thành viên
Ghi chú3
Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
Tỷ lệ (%)
Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)4
 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.
2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:
- Tiền Việt Nam
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi
- Vàng
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
- Tài sản khác
3 Pḥng Đăng kư kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp
4 Trường hợp thành lập mới th́ không phải đóng dấu.
 
 

 


PHỤ LỤC II-2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
 
STT
Tên cổ đông sáng lập
Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp
Chữ kư của cổ đông sáng lập
Ghi chú 2
Tổng số cổ phần1
Tỷ lệ (%)
Loại cổ phần
Thời điểm góp vốn
Số lượng
Giá trị
Phổ thông
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)3
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản h́nh thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị c̣n lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
2 Pḥng Đăng kư kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp
3 Trường hợp thành lập mới th́ không phải đóng dấu.
 
PHỤ LỤC II-3
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
 
STT
Tên thành viên
Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Nghề nghiệp, tŕnh độ chuyên môn của thành viên hợp danh
Vốn góp
Chữ kư của thành viên
Ghi chú2
Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)1
Tỷ lệ (%)
Thời điểm góp vốn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
A. Thành viên hợp danh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Thành viên góp vốn (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)3
 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản h́nh thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị c̣n lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
2 Pḥng Đăng kư kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp
3 Trường hợp thành lập mới th́ không phải đóng dấu.
 

 
 
PHỤ LỤC II-4
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
 
STT
Tên người đại diện theo ủy quyền
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác
Vốn được ủy quyền
Chữ kư
Ghi chú1
Tổng giá trị vốn được đại diện
Tỷ lệ (%)
Thời điểm đại diện phần vốn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)2
 
1 Pḥng Đăng kư kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp
2 Trường hợp thành lập mới th́ không phải đóng dấu.
 

 
 
PHỤ LỤC II-5
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
 
STT
Họ tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú
Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
Vốn góp
Thời điểm góp vốn
Chữ kư
Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
Tỷ lệ (%)
Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Kư và ghi họ tên)
 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.
2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:
- Tiền Việt Nam
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi
- Vàng
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
- Tài sản khác
 
PHỤ LỤC III-1
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
LẬP CHI NHÁNH/VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Đăng kư hoạt động chi nhánh/văn pḥng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....
............................................................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh:.........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................
Email: …………………………………………… Website: .............................................
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
b) Nội dung hoạt động (đối với văn pḥng đại diện): ........................................................
4. Người đứng đầu chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: ......................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: ..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng kư hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ....................................................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..............................................................................................................
Mă số chi nhánh/Mă số thuế của chi nhánh:.......................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mă số chi nhánh/mă số thuế của chi nhánh): ............................................................................................................................................
6. Thông tin đăng kư thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng kư thuế
1
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................
Xă/Phường/Thị trấn:..............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................
Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................
Email:.....................................................................................................................
2
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp th́ không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………
3
H́nh thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
 
Hạch toán phụ thuộc
 
 
4
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5
Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................
6
Đăng kư xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................
7
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................
Tài khoản kho bạc:.................................................................................................
8
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
Tài nguyên
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
Môn bài
 
Tiền thuê đất
 
Phí, lệ phí
 
Thu nhập cá nhân
 
Khác
 
 
9
Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính1:..........................................
...............................................................................................................................
1 Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng kư.
Doanh nghiệp cam kết:
- Trụ sở chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 

 
 
PHỤ LỤC III-2
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
V/v lập chi nhánh, văn pḥng đại diện ở nước ngoài
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Thông báo về việc lập chi nhánh/văn pḥng đại diện ở nước ngoài như sau:
1. Tên chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....
............................................................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh:
............................................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn pḥng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:   
Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): .....................................................................................
………………………..................................………………….. cấp ngày: ……../………/….         
4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ...............................................................
b) Nội dung hoạt động (đối với văn pḥng đại diện): ........................................................
5. Người đứng đầu chi nhánh/văn pḥng đại diện:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………………............. Giới tính: ...
Sinh ngày: …../..…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ...................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: ..................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 

 
 
PHỤ LỤC III-3
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
1. Tên chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....
............................................................................................................................................
Mă số chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mă số thuế chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh: ........................................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mă số chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh và mă số thuế chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh):
............................................................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
3. Chi nhánh chủ quản: (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng kư chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ....................................................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..............................................................................................................
Mă số chi nhánh/Mă số thuế của chi nhánh: ......................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mă số chi nhánh/mă số thuế của chi nhánh): ............................................................................................................................................
Do Pḥng Đăng kư kinh doanh: ……………………................… cấp ngày: ……../………/          
Doanh nghiệp cam kết đă thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 

 
 
PHỤ LỤC III-4
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Đăng kư thay đổi nội dung đăng kư hoạt động của chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): ...............
............................................................................................................................................
Mă số chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mă số thuế của chi nhánh/văn pḥng đại diện/địa điểm kinh doanh: ................................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động chi nhánh/văn pḥng đại diện (trường hợp không có mă số chi nhánh/mă số thuế của chi nhánh): ...........................................................................................................
Nội dung đăng kư thay đổi:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
PHỤ LỤC III-5
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .....................……………………. Giới tính: ...............
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../...…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: .................................
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................……………………. Giới tính: ....................
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
1 Chức danh cụ thể của người kư Thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kư doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC III-6
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Thông báo thay đổi nội dung đăng kư doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
Nội dung đăng kư thay đổi
Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp
c
- Địa chỉ trụ sở chính
c
- Ngành, nghề kinh doanh
c
- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
c
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
c
1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng kư thay đổi và gửi kèm.
Đăng kư thay đổi tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..............
............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ........................
............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ........................................................
............................................................................................................................................
Đăng kư thay đổi địa chỉ trụ sở chính
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật1
Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: ..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: .....................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú: ......................................................................................
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
1 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Đăng kư thay đổi ngành, nghề kinh doanh
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mă theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT
Tên ngành
Mă ngành
 
 
 
 
 
 
Đăng kư thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên/thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần
1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục II-4.
2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục II-1 hoặc Phụ lục II-3 các nội dung: giá trị vốn góp, phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; phần vốn góp đă thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới.
3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục II-2 các nội dung: phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập c̣n lại đối với trường hợp cổ đông sáng lập c̣n lại nhận góp bù cho đủ vốn; thông tin về người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.
Đăng kư thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện
1. Đăng kư thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:
Vốn đầu tư/vốn điều lệ đă đăng kư: ...................................................................................
Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ..........................................................................
Thời điểm thay đổi vốn: .....................................................................................................
H́nh thức tăng, giảm vốn: .................................................................................................
2. Đăng kư thay đổi tỷ lệ vốn góp
(Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II-1, Phụ lục II-2, Phụ lục II-3)
3. Đăng kư thay đổi tỷ lệ vốn đại diện
(Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4)
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 

 
PHỤ LỤC III-7
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:
Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (Chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)
Tặng cho DNTN
 
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
 
Bán doanh nghiệp tư nhân
 
1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............………………………………….. Giới tính: ..
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ........................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:..................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: .....................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……...............…………………………….. Giới tính:
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ........................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xă/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................
Email: ………………………………………. Website: ....................................................
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 
 
 
NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
(Kư, ghi họ tên)
CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN1
(Kư, ghi họ tên và đóng dấu)
 
Các giấy tờ gửi kèm:
- Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;
- Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;
- Giấy kê khai di sản thừa kế;
- ………………….
 
 
1 Trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân th́ chủ doanh nghiệp tư nhân phải kư, ghi họ tên và đóng dấu.
 

 
 
PHỤ LỤC III-8
 
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………
 
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 
Kính gửi: Pḥng Đăng kư kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mă số doanh nghiệp/Mă số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mă số doanh nghiệp/mă số thuế):      
Đăng kư thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:
1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân
Họ và tên chủ sở hữ