Lời ngỏ

Lời ngỏ (18/10)

Từ năm 2006, sau khi có Quyết định cho phép của UBND tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chính thức thành lập.Trong quá trình hoạt động gần 5 năm qua, Hội Doanh nghiệp tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể doanh nghiệp Hội viên cũng như cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân đối với các hoạt động của Hội.