Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng hợp lý
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng hợp lý

Cập nhật 05/07/2013 09:43 AM

 
May mặc tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Thừa Thiên Huế trong 6 tháng đấu năm 2013 đạt 7,45% là mức tăng trưởng hợp lý, làm tiền đề quan trọng để tiếp tục thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ năm bản lề 2013; đồng thời là bước chuyển tiếp quan trọng hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

 

 

Kinh tế tăng trưởng hợp lý

Trong đó, các ngành dịch vụ tăng 9,27%, cao hơn tốc độ tăng GDP; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,25%; nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,33%. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, với tổng mức doanh thu dịch vụ và bán lẻ hàng hoá đạt 12.085 tỷ đồng (tăng 17,74%); Tổng lượt khách lưu trú 6 tháng đầu năm ước đạt 919 nghìn lượt, tăng 2,84% so cùng kỳ. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 11,3%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 239,5 triệu USD, tăng 11,58% so cùng kỳ, tập trung ở nhóm hàng dệt may đạt 193,5 triệu USD, chiếm 80,9% tổng giá trị xuất khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 170,7 triệu USD, tăng 15,98% so cùng kỳ; tập trung phụ liệu may mặc, bông xơ,...

 Thu ngân sách đạt 2.203 tỷ đồng, bằng 46,28% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi song tốc độ tăng trưởng chậm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,25% so cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như sản xuất quặng kim loại, bia lon, chế biến thủy sản, sản xuất sợi và may mặc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.520 tỷ đồng, bằng 45% KH, tăng 4,3% so cùng kỳ. Đã cấp mới 16 giấy chứng nhận đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 1.952,3 tỷ đồng (Khu Công nghiệp cấp mới 6 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 1.371,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ; Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô cấp mới 1 dự án, tổng vốn 163,5 tỷ đồng. Khu vực FDI có 1 dự án cấp mới thuộc địa bàn Khu Công nghiệp).

Đặc biệt, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, trong 28 xã điểm xây dựng nông thôn mới, có 5 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí, 6 xã đạt 12 tiêu chí và 14 xã đạt từ 8 - 11 tiêu chí.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội đạt kết quả tốt, có nhiều khởi sắc, tiếp tục giữ vị trí trong tốp đầu của cả nước và góp phần nâng cao vị thế của tỉnh. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng. Xã hội đồng thuận; đoàn kết trong Đảng được tăng cường; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy vậy, nhìn lại tình hình 6 tháng đầu năm 2013 và cả nửa nhiệm kỳ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế đạt mức tăng thấp nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp có xu hướng giảm. Du lịch có bước tăng trưởng, nhưng thiếu bền vững và chưa phát huy hết lợi thế của vùng đất di sản văn hoá. Kết quả huy động vốn đầu tư toàn xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là đầu tư nước ngoài. Môi trường đầu tư - kinh doanh còn thiếu hấp dẫn. Giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý xây dựng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Có 03/17 chỉ tiêu khó đạt, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người và tổng đầu tư toàn xã hội.

Tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH

Sáu tháng cuối năm, dự báo kinh tế vĩ mô tuy chuyển biến tích cực, lạm phát và lãi suất giảm; song sức ép lạm phát và tiềm ẩn bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn. Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự báo một số tình hình 6 tháng cuối năm, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh trên 10% theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đòi hỏi nỗ lực lớn.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch kinh tế xã hội năm 2013, trong 6 tháng cuối năm 2013, các ngành, các cấp cần tập trung cao độ thực hiện quyết liệt các giải pháp cơ bản như: tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng hỗ trợ các dự án đầu tư, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I... Rà soát, điều chuyển vốn cho các công trình hiệu quả và cần thiết.  

Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013; thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm. Giãn tiến độ thực hiện của một số đề án có nhiệm vụ chi. Thực hiện biện pháp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là từ qũy đất, tăng cường bán đấu giá các khu đất xen ghép, các khu đất đã được đầu tư hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, nhất là nguồn tín dụng cho 4 lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát việc thực hiện những quy định của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lãi suất, xử lý nợ xấu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, quản lý đô thị và xây dựng đời sống văn hóa đô thị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế; phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tích cực huy động vốn đầu tư phát triển, với việc xây dựng các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ các biện pháp để phát triển mạnh ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan