Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”.

Mục tiêu nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng…

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch số 67/KH-UBND đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2020 như sau:

Một là, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Chả Huế.

Hai là, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 02 mô hình tích hợp về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp.

Ba là, hướng dẫn, tư vấn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn/hợp quy và đánh giá phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (đối với sản phẩm nhóm 2), đánh giá phù hợp TCVN và đăng ký mã số mã vạch.

Bốn là, vận động, hỗ trợ 5 đến 7 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Năm là, triển khai các Đề án tư vấn, hướng dẫn xây dựng, đánh giá áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường và các công cụ quản lý tiên tiến (ISO 9000, ISO 22000, GMP, 5S, VietGAP, Kaizen, 5S, Lean…).

Sáu là, tổ chức 1-2 hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững và sản xuất tiêu dùng bền vững phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Tổ chức 4 đến 6 khoá đào tạo, tập huấn chuyên sâu, hội thảo chuyên đề về các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cát nhân tạo từ nguồn vật liệu có sẵn, hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhóm 2, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP…

Hoàng Anh


Tin tức liên quan