Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Kế hoạch nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

 Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,  nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”.

Theo đó, sẽ cải thiện vị trí xếp hạng của tất cả các chỉ số thành phần cụ thể như sau:
Chỉ số
Xếp hạng
Năm 2017
Năm 2018
Mục tiêu năm 2019
Gia nhập thị trường
26
1
Duy trì vị trí dẫn đầu
Tiếp cận đất đai
25
15
Phấn đấu nằm trong top 10
Tính minh bạch
16
1
Duy trì vị trí dẫn đầu
Chi phí thời gian
34
54
Phấn đấu nằm trong top 30
Chi phí không chính thức
20
36
Phấn đấu nằm trong top 20
Cạnh tranh bình đẳng
51
53
Phấn đấu nằm trong top 30
Tính năng động
23
48
Phấn đấu nằm trong top 20
Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp
58
55
Phấn đấu nằm trong top 30
Đào tạo lao động
17
35
Phấn đấu nằm trong top 20
Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự
29
7
Phấn đấu nằm trong top 5
PCI
29
30
Phấn đấu nằm trong top 20
Theo www.thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan