Điều lệ hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (25/04)

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnhThừa Thiên Huế (dưới đây gọi là Hiệp Hội) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp và các thành viên là tập thể, cá nhân liên quan khác trong tỉnh. Mục đích của Hiệp Hội là nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và của đất nước.