Lịch sử hình thành phát triển

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NK 2017-2022 (05/09)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Hiệp Hội, từ đầu năm 2012 đến nay, tuy có những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có thời kỳ khủng hoảng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp và hoạt động của Hiệp Hội

Một số nét giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế (24/08)

 Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Lịch sử hình thành và phát triển (cập nhật năm 2015) (18/10)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Đến nay đã tiến hành 2 kỳ Đại hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hiệp Hội và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội lần thứ 2 (Đại hội lần thứ nhất ngày 25/11/2006, Đại hội lần thứ 2 ngày 7/01/2012).
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hội.