Lịch sử hình thành phát triển

Một số nét giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế (24/08)

 Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Lịch sử hình thành và phát triển (cập nhật năm 2015) (18/10)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Đến nay đã tiến hành 2 kỳ Đại hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hiệp Hội và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội lần thứ 2 (Đại hội lần thứ nhất ngày 25/11/2006, Đại hội lần thứ 2 ngày 7/01/2012).
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hội.